REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLIES.COM.PL

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem tego Sklepu przez spółkę: Allies Incorporated Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380802, posiadającą numer NIP: 1182060496, numer REGON: 142855875..

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://shop.allies.com.pl
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej, o której mowa w ust. Powyżej, przy czym w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznania się z jego treścią, jak również jego utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku danych.
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarek internetowych : a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Allies Inc. sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§2 Słownik pojęć

 1. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia (pisane wielką literą) oznaczają:
 2. Dzień roboczy – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz (udostępniony na stronie internetowej Sklepu), umożliwiający złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym.
 4. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 6. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał pełnej rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych Towarów dostępnych w Sklepie internetowym oraz dane dotyczące wpłat.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Towary wybrane przez Kupującego do zakupu, dający możliwość ustalenia i modyfikacji zawartości Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 9. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy Prawo przedsiębiorców tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 10. Regulamin – niniejszy dokument (będący Regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określający zasady funkcjonowania Sklepu internetowego.
 11. Serwis internetowy – zbiór stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych w Internecie z jednego adresu domenowego za pośrednictwem usługi WWW.
 12. Sklep internetowy/Sklep – Serwis internetowy dostępny pod adresem shop.allies.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 13. Sprzedający/Allies Inc. – Allies Incorporated Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000380802, NIP: 1182060496, REGON: 142855875, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
 14. Towar – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie sprzedaży Sklepu internetowego.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Allies Inc. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Serwisu internetowego za pomocą którego prowadzony jest Sklep internetowy mająca na celu nabycie przez Klienta własności Towarów za zapłatą ceny.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 18. Użytkownik –  osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w ramach Sklepu internetowego.

§3 Zasady rejestracji Konta w Sklepie internetowym

 1. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedającego danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, jego numer telefonu oraz kod pocztowy Użytkownika.
 2. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru):
 3. Regulaminu
 4. Polityki Prywatności,
 5. Oświadczeń o: a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedającego w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień b) wyrażeniu zgody na przekazywanie przez Sprzedającego osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień c) zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków.
 1. Oprócz oświadczeń, o których mowa w pkt 2 lit. c) Regulaminu Użytkownik może być poproszony o zaznaczenie innego rodzaju oświadczeń (w tym zgód), które jednak nie będą miały charakteru obowiązkowego tj. wymaganego dla prawidłowej rejestracji Konta.
 2. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na jeden z adresów podanych w §14 Regulaminu. Sprzedający usunie dane Użytkownika niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego żądania od Użytkownika, chyba że dalsze przetwarzanie danych Użytkownika jest uzasadnione zgodnie z zapisami zawartymi w §13 ust. 3 Regulaminu.
 3. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie i dokonać transakcji zmierzającej do zakupu Towarów w Sklepie internetowym.

§4 Szczegółowe zasady sprzedaży Towarów

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy na stronie internetowej Sprzedającego (shop.allies.com.pl), przy czym przy wykorzystaniu Formularza zamówienia, dokonać wyboru Towarów, a następnie podążając za komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego złożyć wiążące Zamówienie.
 2. W trakcie składania Zamówienia, do momentu potwierdzenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku ,,potwierdź zamówienie’’ Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, a także rezygnacji z zakupu znajdujących się w Koszyku Towarów.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” albo innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku.
 4. W celu złożenia i wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (w tym danych adresowych do wysyłki Towaru) oraz potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie Zamówienia z wyszczególnieniem wybranych Towarów i ich cen.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem przesłania Klientowi potwierdzenia Zamówienia o którym mowa w ust. 6.
 7. Zamówiony Towar wysłany zostanie po opłaceniu przez Klienta jego pełnej ceny oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez Sprzedającego.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i wedle swojego wyboru może podjąć decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Zmienione w ten sposób zamówienie zostanie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej Sklepu i przyjęte do realizacji po potwierdzeniu e-mailowym przez Kupującego.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Towary w dziale „promocje” z zaznaczonym powodem obniżonej ceny w opisie produktu (np. wada produkcyjna) podlegają reklamacji na zasadach ogólnych z wyłączeniem reklamacji dotyczących wyszczególnionej wady.
 10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Koszty i forma dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia przez Klienta (poprzez wybór spośród sposobów podanych na stronie www Sklepu internetowego). Dostawa Towaru dokonywana będzie za pośrednictwem firm kurierskich: DHL, TNT, InPost oraz Paczkomaty 24/7.
 12. Towar będzie dostarczany do miejsc wskazanych przez Klienta a znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
 13. Termin realizacji dostawy Towaru znajdującego się na stanie magazynowym wynosił będzie od 1 dnia do 7 dni roboczych począwszy od dnia następującego po otrzymania od Klienta zapłaty ceny za Towar. Klient po uprzednim kontakcie ze sklepem internetowym może zamówić Towar poprzez Formularz Kontaktowy, e-mail lub kontakt telefoniczny. Indywidualnie otrzyma informację o terminie dostarczenia Towaru.
 14. Sklep internetowy gwarantuje sprzedaż Towarów dostępnych u producenta.

§5 Cena i metody płatności

 1. Obowiązującą ceną Towaru jest jego cena podana na chwilę składania Zamówienia. Ceny te mają charakter cen końcowych, co znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz koszty dostawy Towaru.
 3. Klient dokonuje wyboru (spośród sposobów podanych na stronie www Sklepu internetowego) sposobu płatności ceny za zamówiony Towar.
 4. Klient ma możliwość opłacenia Zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  • Przelewem na podany na stronie www Sklepu internetowego numer rachunku bankowego Sprzedającego,
   PL 83 1020 1097 0000 7902 0318 9453
  • Płatnością elektroniczną wskazaną na stronie www Sklepu internetowego.
 5. Środki należne za złożone Zamówienie powinny wpłynąć na konto Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku braku wpływu należności w tym terminie Zamówienie zostanie anulowane, zaś Umowa sprzedaży Towaru uważana będzie za niezawartą (o czym Sprzedający niezwłocznie, tj. w ciągu kolejnych 2 dni roboczych, zawiadomi Klienta).
 6. Każda Umowa Sprzedaży udokumentowana zostanie dowodem zakupu (paragonem). Na wyraźne życzenie Kupującego, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, wystawiana będzie faktura VAT.
 7. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu Towaru jako Przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura VAT.
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość braku udostępnienia niektórych metod płatności lub wskazania innych metod płatności.

§6 Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 1. Z uwagi na fakt, że w ramach Sklepu internetowego Klient, będący Konsumentem, zawiera ze Sprzedającym „umowę na odległość” w rozumieniu art. 2 pkt. 1) Ustawy o prawach konsumenta, w dalszej treści niniejszego Regulaminu zawarte są informacje dotyczące możliwości odstąpienia przez Klienta od takiej Umowy.
 2. Klient będący Konsumentem, który w ramach Sklepu internetowego zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość (zwanej również dalej: „Umową”) może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Może on przy tym posłużyć się załączonym formularzem odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail sklep@allies.com.pl .
 4. Termin wykonania prawa odstąpienia od umowy (tj. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej) wynosi 14 dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie Towaru zakupionego w Sklepie internetowym. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać do Sprzedającego pocztą konwencjonalną (dla celów dowodowych Sprzedający zaleca wysłanie przesyłki rejestrowanej, tzw. „list polecony”), pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną (tj. e-mailem na adres wskazany w §14 niniejszego Regulaminu pn. „Dane kontaktowe”).
 5. Klient odstępujący od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu na własny koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze zwracany towar. Do zachowania w/wym. terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres:

Allies Incorporated spółka z o.o., ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedający, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 7 poniżej, jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich otrzymanych od niego płatności, wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych powstałych w wyniku wybrania przez Klienta innej formy dostawy niż proponowana przez Sprzedającego najtańsza standardowa forma dostawy) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym wpłynęło do Sprzedającego oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności Sprzedający wykorzystuje ten sam środek płatności, który został zastosowany przez Klienta do realizacji pierwotnej transakcji, chyba że dokonano z Klientem odrębnych wyraźnych uzgodnień.
 2. Jeżeli Towar, w wyniku dokonanego odstąpienia od Umowy, ma zostać odesłany przez Klienta, wówczas Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania tego Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (dokonywanego pocztą konwencjonalną) ponosi Klient. Jeżeli Towar rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą konwencjonalną przez Klienta, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania Klienta w chwili zawarcia Umowy, wówczas odbioru takiego Towaru dokona Sprzedający na swój koszt, chyba, że Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na odesłanie takiego Towaru w sposób inny niż pocztą konwencjonalną i za zwrotem poniesionych z tego tytułu kosztów przez Sprzedającego (wówczas zwrotu takich kosztów Sprzedający dokona, w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, przy czym pod warunkiem udokumentowania przez Klienta faktu poniesienia tychże kosztów).
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania.
 5. Zwracany produkt musi być w stanie jakby Towar został mierzony w sklepie, dlatego metki lub inne rzeczy, które wpłyną na wartość produktu lub jego wygląd nie mogą zostać zerwane.

§7 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Sprzedający informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi nieposiadającemu statusu Konsumenta. Takiemu Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy wzajemnej uregulowane we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

§8 Zgłaszanie braków dostarczonych Towarów

 1. Gdy zakupiony przez Klienta Towar został mu dostarczony w stanie niekompletnym, uszkodzonym, z brakami ilościowymi, bądź też w inny sposób odbiega od jego opisu zawartego na stronie www Sklepu internetowego, Klient powinien o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od odbioru przesyłki, zawiadomić Sprzedającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (na właściwy adres podany w §14 niniejszego Regulaminu) – dalej: „Zgłoszenie”. Klient powinien wskazać braki Towaru oraz podać swoje żądania w tym zakresie. Zleca się dołączenie do w/wym. Zgłoszenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan dostarczonego Towaru.
 2. Jeśli okaże się, że dla należytego rozpatrzenia Zgłoszenia konieczne jest dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedającego, na adres siedziby Sprzedającego podany w §14 niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedający rozpatrzy Zgłoszenie w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, a przypadkach wskazanych w ust. 2 – od dnia otrzymania Towaru. W tym też terminie Sprzedający poinformuje Klienta o sposobie i terminie uczynienia zadość jego żądaniom. Uczynienie zadość żądaniom Klienta zostanie dokonane przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, tj. co do zasady w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Klienta o uznaniu jego Zgłoszenia za uzasadnione lub w innym odpowiednim terminie uzgodnionym przez Sprzedającego z Klientem.
 4. Uznając Zgłoszenie za uzasadnione Sprzedający może dostarczyć Klientowi nowy kompletny Towar albo ustalić z Klientem obniżenie ceny za Towar o wartość stwierdzonych wad/braków Towaru.
 5. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie Zgłoszenia zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, a w przypadku braku tego adresu na znany Sprzedającemu adres zamieszkania Klienta lub inny adres korespondencyjny Klienta.
 6. Powyższe zapisy nie wyłączają, ani nie ograniczają praw i obowiązków Klienta i Sprzedającego wynikających z właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności regulujących odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych.

§9 Rękojmia oraz gwarancja jakości Towarów

 1. Sprzedający ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym (tj. wynikającą z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego).
 2. Wady zakupionych Towarów w ramach rękojmi Klient powinien zgłosić niezwłocznie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (e-mail) na właściwy adres podany w §14 niniejszego Regulaminu (dalej zgłoszenie wady Towaru zwane będzie: „Reklamacją”).
 3. Jeśli okaże się, że dla należytego rozpatrzenia Reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedającego, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedającego, na adres siedziby Sprzedającego podany w §14 niniejszego Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie do 14 dni od uzyskania przez Sprzedającego informacji w sposób określony w ust. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 termin ten liczony jest od dnia dostarczenia Towaru do Sprzedającego.
 5. Jeżeli Klient zażądał wymiany Towaru lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie Reklamacji zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail, a w przypadku braku tego adresu na znany Sprzedającemu adres zamieszkania Klienta lub inny adres korespondencyjny Klienta.
 7. Towary zakupione w Sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta zgodnie z warunkami dokumentacji gwarancyjnej dołączonej do przesyłki. Sprzedający nie udziela odrębnej gwarancji jakości na zakupiony w Sklepie internetowym Towar.
 8. Wszelkie roszczenia gwarancyjne w stosunku do zakupionych Towarów mogą być realizowane zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez ich producenta.
 9. Wszelkie roszczenia gwarancyjne dotyczące wad Towarów powinny zostać zgłoszone przez Klienta bezpośrednio do producenta Towaru, przy czym, zgodnie z warunkami gwarancji jakości udzielanej przez producenta.
 10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klient wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 11. Klient może, według swojego wyboru, korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi albo gwarancji jakości.

§10 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§11 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym bez uszczerbku dla właściwych przepisów prawa polskiego.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www, za pomocą której prowadzony jest Sklep internetowy. Każdorazowo Zmiana Regulaminu wchodzić będzie w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Ponadto Sprzedający poinformuje Klienta (posiadającego Konto) o zmianie Regulaminu, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu a wysłanej na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 3. Do transakcji Sprzedaży Towarów dokonanych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosowany będzie Regulamin obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia na Towar.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 3. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu internetowego:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy Przedsiębiorcami i Konsumentami.

§13 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Allies Incorporated Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, KRS: 0000380802, NIP: 1182060496, REGON: 142855875, zwana w dalszej treści niniejszego paragrafu: „Administratorem”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami w/wym. dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika zainteresowanego dokonaniem zakupu Towarów w ramach Sklepu internetowego.
 3. Dane osobowe Użytkowników przez nich przekazane są i będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego, jak też w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Allies Inc. sp. z o.o. (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora względem Użytkowników lub podmiotów trzecich (np. producenta Towaru, co do którego Klient złożył skuteczną i uzasadnioną reklamację jakościową) dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Użytkownikiem na podane przez niego dane kontaktowe.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie transakcji sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego nie będzie możliwe.
 5. Dane osobowe każdego z Użytkowników będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy sprzedaży Towarów w ramach Sklepu internetowego, zaś po jej wykonaniu (tj. co do zasady po dostarczeniu zamówionego Towaru do Klienta) przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora względem Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać dane osobowe Użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Każdy z Użytkowników ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o dane osobowe Użytkowników Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

§14 Dane kontaktowe Sprzedającego

Kontakt ze Sprzedającym we wszelkich sprawach objętych niniejszym Regulaminem, w tym w kwestiach związanych z danymi osobowymi Użytkowników przetwarzanymi przez Sprzedającego, możliwy jest:
 • pod adresem siedziby: ul. Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 • pod adresem e-mail: sklep@allies.com.pl
 • pod numerem telefonu: 22 295 92 00
Załączniki:
 1. Wzór formularza odstąpienia od Umowy.